JJJA Secretariat

Title 1

JAL JAN JODO ABHIYAN SECRETARIAT

686, Shivaji Nagar Near Bhart petrol pump Jhansi 284001

Phone: +91-9889582814, 7699998693, 941511415

Email: jaljanjodoabhiyan@gmail.com